Artist

Akari-Lisa ISHII
Masaru INOUE
Yoshio IWAMOTO
Akihito OKUNAKA
Yoichi OCHIAI

※入館にはWEB事前予約が必要

Hidetaka KAJI
Mari KATAYAMA
Tomoco KAWAGUCHI, Tetsuro TASAKA, Kyungilu CHUNG
Yuki KIHARA
Akio KONTANI
Shinichi SAWADA
Takashi SAWADA
SECOND PLANET
Keio SFC Hiroya Tanaka Lab.+ METACITY (Ryuta AOKI)
Eiki DANZUKA
CHOI Jeong Hwa
BABU
Takuma HAYAKAWA
Noriko HIGASHIMOTO
Clothing is wearable medicine (Reiko Tsurumaru Atelier)
Atsushi FUKUSHIMA
Mai HONMA
Hironobu MATSUMOTO
Chisato MINAMIMURA
Sakubei YAMAMOTO
Yodogawa Technique
Rhizomatiks
Ei WADA
ZHAN Wang